Mengenal dan Memahami Budaya Indonesia, upacara adat, pelet, wayang, mitos dan legenda, rumah adat, pakaian adat, Asal Usul Sejarah Borobudur, Nenek Moyang, Tari Rumah Adat, Hindu, Budha, Islam, Majapahit, Merah Delima, Pusaka, Pocong, Kuntilanak, Nyi Roro Kidul

Friday, November 16, 2018

Serigala Dan Tujuh Anak Kambing

Scud Story adalah Portal Edukasi yang memuat artikel ihwal Dongeng Serigala dan Tujuh Anak Kambing, Dongeng Anak Indonesia, Dongeng Bahasa Sunda, Cerita Rakyat dan Legenda Masyarakat Indonesia, Dongeng Nusantara, Cerita Binatang, Fabel, Hikayat, Dongeng Asal Usul, Kumpulan Kisah Nabi, Kumpulan Cerita Anak Indonesia, Cerita Lucu,Tips Belajar, Edukasi Anak Usia Dini, PAUD, dan Balita.

Pada zaman dahulu hiduplah seekor ibu kambing yang tinggal di tepian hutan bersama ketujuh anaknya. Setiap hari ibu kambing keluar untuk mencari masakan di hutan yang berada disekitar rumah mereka.

Seperti biasa sebelum keluar ibu kambing akan memberitahu anak anaknya semoga berjaga-jaga,”Serigala sangat licik dan jahat, jadi apabila kau mendengar bunyi dan melihat empat kuku hitamnya, jangan buka pintu ini.”

Pada suatu hari seekor serigala yang kebetulan sedang menghendap ke arah sangkar mereka berasa begitu besar hati apabila melihat ibu kambing telah meninggalkan kadang mereka. Ia pun mengetuk pintu dengan kuat,”Cepat buka pintu, ini ibu sudah balik!” Tetapi anak anak kambing berkata,”Ini bukan bunyi ibu, bunyi ibu sangat lembut dan halus.”

Serigala tidak frustasi ia mengambil kapur dan memakannya, kononnya untuk melembutkan suaranya. Hasilnya, suaranya telah menjadi lembut. Kemudian ia pergi mengetuk pintu sangkar kambing.”Cepat buka pintu, ibu sudah balik dan membawa banyak masakan yang yummy untuk kalian” Walaupun bunyi serigala telah menjadi lembut, tetapi belum dewasa kambing melihat kuku hitam dan tajam itu,lalu berkata,”Kamu bukan ibu kami. Kamu ialah serigala kerana kau ada kuku yang hitam lagi tajam.”

Serigala menerima akal. Dia mengecat kuku hitamnya menjadi ibarat kuku induk kambing. Serigala sekali lagi mengetuk pintu sangkar kambing. Anak anak kambing melihat kuku putih itu dan menyangkakan ibu mereka telah balik dan terus membuak pintu. Setelah anak anak kambing membukakan pintu,serigala terus menerkam dan menelan enam ekor anak kambing sekaligus. Seekor anak kambing yang selamat sempat bersembunyi di bawah tumpukan kawasan rumput. Setelah kenyang, serigala tertidur di bawah pohon.

Tak begitu lama, ibu kambing pun datang dirumah, tapi ia tak mendapati anaknya.  Ia terus mencari anak-anaknya. karenanya Ibu kambing menjumpai anaknya yang bersembunyi di bawah kawasan rumput sedang ketakutan. Anak kambing yang selamat itu memberitahu ibunya apa yang telah terjadi. Ibu kambing berasa begitu sedih dan berkata,”Serigala sudah kekenyangan, mesti ia tidak pergi jauh dari sini. Mari kita pergi mencarinya kini juga!”

Akhirnya ibu kambing dan anaknya menjumpai serigala yang sedang tidur itu. Ibu kambing terlihat ada sesuatu yang bergerak di dalam perut serigala dan percaya itu ialah anak anaknya yang berada dalam perut serigala. Tanpa membuang waktu ibu kambing pun menyuruh anaknya balik ke rumah mengambil gunting dan jarum.

Dengan hati-hati ibu kambing terus membelah perut serigala dengan gunting dan berhasil mengeluarkan dan menyelamatkan keenam ekor anaknya. Anak anak kambing tidak mengalami luka. Ini kerana serigala hanya menelan dan tidak mengunyah mereka. Melihat anak anaknya masih hidup, ia merasa begitu gembira.

Ibu kambing menyuruh anak anak mencari kerikil batu untuk diisi ke dalam perut serigala. Setelah memasukkan kerikil batu sehingga penuh,ibu kambing menjahit kembali perut serigala. Tak usang serigala pun terjaga, ia masih kekenyangan dan merasa sangat haus. Serigala berjalan ke tebing sungai tetapi tidak sanggup berjalan cepat kerana perutnya berat. Ia tidak menyadari bahwa perutnya telah diisi penuh dengan batu.

Karena perutnya terlalu berat, dikala serigala membungkuk untuk meminum air, ia terjatuh ke dalam sungai dan karam dan tidak sanggup menyelamatkan dirinya. Ibu kambing dan anak anaknya berasa sangat besar hati melihat serigala telah mati lemas. Semenjak hari itu mereka tidak lagi terganggu ketakutan. Hiduplah mereka dengan kondusif dan damai. 

Hikmah dan Pesan Moral : Jangan gampang percaya dengan bujuk rayu yang manis, dan selalu patuhi segala pesan yang tersirat orang tua. Karena pesan yang tersirat orang bau tanah niscaya untuk kebaikan anak-anaknya.

Dongeng Bahasa Sunda
Dina jaman kapungkur jumeneng seekor ibu embe anu cicing di tepian leuweung sareng ketujuh anakna. Saban dinten ibu embe kajabi kanggo pilari leeutan di leuweung anu aya di kira-kira bumi maranehanana.

Sepertos dawam sateuacan kajabi ibu embe bade ngabejaan putra anakna supados ngajaga-jagi , ” Serigala licik pisan sarta jahat,janten lamun anjeun ngadenge soanten sarta ningali opat tanggay hideung na,teu kenging bobor panto ieu.”

Dina hiji dinten seekor serigala anu kaleresan haturan menghendap ka arah sangkar maranehanana berasa kitu atoh lamun ningali ibu embe parantos ninggalkeun sakapeung maranehanana. Manehna oge mengetuk panto kalawan kiat , ” Enggal bobor panto,ieu ibu parantos mulih ” Nanging barudak embe nyarios , ” Ieu sanes soanten ibu,soanten ibu lembut pisan sarta lemes ”

Serigala henteu paturay pangharepan anjeunna nyokot kapur sarta ngaleeut na,konon kanggo melembutkeun sorana. Hasilna,sorana parantos barobah kaayaan lembut. Saterusna manehna angkat mengetuk panto sangkar embe.” Enggal bobor panto,ibu parantos mulih sarta ngabantun seueur leeutan anu raos kanggo maraneh ” Sanaos soanten serigala parantos barobah kaayaan lembut,nanging putra-putra embe ningali tanggay hideung sarta seukeut eta , kaliwat nyarios , ” Anjeun sanes ibu urang. Anjeun nyaeta serigala kerana anjeun aya tanggay anu hideung deui seukeut.”

Serigala kagungan uteuk. Anjeunna cet tanggay hideung na barobah kaayaan nyarupaan tanggay babon embe. Serigala kalintang deui mengetuk panto sangkar embe. barudak embe ningali tanggay bodas eta sarta menyangkakeun ibu maranehanana parantos mulih sarta teras membuak panto. Sanggeus barudak embe mukakeun panto , serigala teras ngerekeb sarta nelen genep buntut putra embe sakaligus. Hiji embe anu wilujeng sempet nyumput handap tumpukan jukut. Sanggeus sesek,serigala kasarean handap tangkal.

Teu kitu lami,ibu embe oge anjog dirumah,nanging manehna teu ningali anakna. Manehna teras pilari putra-anakna. ahirna Ibu embe nepungan anakna anu nyumput handap jukut haturan sieun. Putra embe anu wilujeng eta ngabejaan indungna naon anu parantos lumangsung. Ibu embe rumaos kitu hanjelu sarta nyarios , ” Serigala parantos sesek,kedah manehna henteu angkat tebih ti dieu. Hayu urang angkat pilari na ayeuna oge!”

Ahirna ibu embe sarta anakna nepungan serigala anu keur sare eta. Ibu embe katembong aya hiji hal anu usik di jero patuangan serigala sarta percanten eta teh putra anakna anu aya dina patuangan serigala. Henteu anggo lami ibu embe oge miwarang anakna mulih ka bumi nyokot gunting sarta jarum.

Kalawan anca ibu embe teras meulah patuangan serigala kalawan gunting sarta junun kaluron sarta nyalametkeun genep buntut anakna. barudak embe henteu ngalaman tatu. Ieu kerana serigala ngan nelen sarta henteu ngagayem maranehanana. Ningali putra anakna jumeneng keneh,manehna rumaos kitu atoh.

Ibu embe miwarang barudak pilari kerikil kanggo dimasukeun ka lebet patuangan serigala. Sanggeus ngasupkeun kerikil batu ku kituna caos , ibu embe ngecos balik patuangan serigala. Tak lami serigala oge kajaga,manehna sesek keneh sarta rumaos palay ngaleueut pisan. Serigala mapan ka gawir walungan nanging henteu iasa mapan enggal margi patuangan na abot. Manehna henteu nyadar yen patuangan na parantos dilebetan caos kalawan batu.

Margi patuangan na abot teuing,sabot serigala dongko kanggo nginum cai,manehna ujug-ujug labuh ka lebet walungan sarta tikerelep sarta henteu iasa nyalametkeun dirina. Ibu embe sarta putra anakna rumaos atoh pisan ningali serigala parantos pupus leuleus. Saprak poe eta maranehanana henteu deui kagamah sieun. Maranehanana jumeneng kalawan kondusif sarta tengtrem.

Hikmah sarta Talatah Moral : Teu kenging guguan kalawan olo rayu anu amis,sarta sok patuhi saniskanten piwuruk sepuh. Margi piwuruk sepuh tangtos kanggo kebaikan putra-anakna.

Scud Story memuat dengan lengkap unsur-unsur dan kaidah baku dalam menyajikan dongeng dan dongeng, mencakup unsur Intrinsik Cerita Dongeng yaitu mencakup Tema Cerita Dongeng, Amanat/Pesan Moral Cerita Dongeng, Alur Cerita/Plot Cerita Dongeng, Perwatakan/Penokohan Cerita Dongeng, Latar/Setting Cerita Dongeng, serta Sudut pandang Cerita Dongeng. dan kadang disertai  unsur Ekstrinsik Cerita atau Dongeng.
Previous
Next Post »

Post a Comment